Låt oss direkt konstatera att ansvarsfrågorna är komplexa. Det handlar i grunden om allmänna straffrättsliga principer om medhjälp och förberedelse till brott. Dessa ska appliceras på den upphovsrättsliga ensamrätten att kopiera och göra skyddade filer tillgängliga för allmänheten. Att tillämpa dessa två regelkomplex på avancerade tekniska och organisatoriska förhållanden är inte trivialt.

Åklagarens huvudnummer i åtalet är medhjälp. Genom The Pirate Bay har användare begått straffbara intrång både genom att göra skyddade filmer, musik och spel tillgängliga för allmänheten och genom att kopiera dessa i strid med upphovsrätten. Åklagaren har valt ut vissa filer och måste styrka att dessa har utnyttjats i strid med upphovsrätten. Däremot behöver han inte visa vem som är ansvarig för intrången.

Medhjälp är straffbart för alla brott som har fängelse i straffskalan. Eftersom upphovsrättsintrång har maxstraffet två års fängelse är medhjälp till upphovsrättsintrång straffbart. För medhjälp döms den som ”främjar en gärning med råd eller dåd”. Enligt rättspraxis krävs det mycket lite för att det ska vara fråga om ett främjande. Att tillhandahålla utrustning som används för att begå brottet är utan tvekan ett främjande.

Ett faktiskt främjande är dock inte tillräckligt för ett straffrättsligt medverkansansvar. Dessutom krävs att det som brukar kallas ”subjektiv täckning”. Den som bidrar med utrustningen måste i allmänhet ha uppsåt att främja brottet, men eftersom upphovsrättsintrång är straffbart även om det begås av grov oaktsamhet räcker det här för åklagaren att visa att de åtalade har varit grovt oaktsamma i förhållande till att användarna av tjänsten begår intrång i de filer som åtalet gäller. Åklagaren måste även visa att de åtalade åtminstone varit likgiltiga inför att deras agerande främjat intrånget.

Medhjälp till upphovsrättsintrång kan inte ske passivt. Medhjälpshandlingen kan alltså i detta fall inte vara att låta bli att ta bort torrentfiler efter påpekande från rättighetshavarna.

Åklagaren måste istället visa att de åtalade agerat aktivt för att främja en brottslig handling och att den nödvändiga ”subjektiva täckningen” funnits vid denna tidpunkt. Det är en principiellt viktig fråga vad som ska krävas vid tillhandahållande av hjälpmedel som kan användas för såväl brottsliga som lagliga ändamål. Det kan knappast räcka med en insikt om att utrustningen kan användas för intrång. Då skulle medverkansansvar vara aktuellt för nästan alla som erbjuder kommunikationstjänster på nätet. Kan åklagaren å andra sidan visa att de tilltalades aktiviteter fram till de skyddade filerna gjordes tillgängliga via The Pirate Bay hade till syfte att skapa en tjänst för kopiering av skyddat material i strid med upphovsrätten kan det räcka för en fällande dom.

Svea hovrätt dömde exempelvis 1998 tre personer som drev en s.k. BBS (en uppringd onlinetjänst som användarna kunde ladda upp och ladda ner filer ifrån) för medhjälp till användarnas upphovsrättsintrång. Domstolen fann att de tre tillsammans hade inrättat BBS:en för att de skulle användas för piratkopiering. De kunde därför dömas för medhjälp till användarnas upphovsrättsbrott.

I fallet The Pirate Bay kan tjänstens namn och den inställning till rättighetshavares krav som de tilltalade visat tala för att de åtminstone var likgiltiga inför att tjänsten användes för att begå intrång.

Slutligen kan nämnas att åtalet även omfattar förberedelse till upphovsrättsintrång. Det är straffbart att befatta sig med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott. Åklagaren påstår i detta fall att torrentfilerna utgör ett sådant hjälpmedel och att de åtalade genom att ha tagit emot och lagrat filerna har förberett användarnas upphovsrättsintrång.

I denna del känns åklagarens ställning lite svagare. Immateriella objekt, t.ex. datavirus kan visserligen utgöra ett objekt som omfattas av straffansvar, men det känns lite ansträngt att tala om en torrentfil som ”särskilt ägnad att användas som hjälpmedel vid ett brott”. När det gäller immateriella objekt måste det straffbara området vara begränsat till information som är skapad i princip uteslutande i syfte att begå brott. Det är tveksamt om detta kan sägas gälla torrentfiler.

Det kommer utan tvekan att bli intressant att följa rättegången när den kommer igång. Denna korta krönika har bara kunna beröra några av de många intressanta rättsliga frågor som målet rymmer.