Absolut ljudtryck (SPL)
Den vanliga bullermätaren i digital form, med alla de vägnings- och medelvärdesparametrar du angivit. SPL betyder Sound Pressure Level och definieras så här: http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_pressure_level#Sound_pressure_level

Xt-skrivare (chart recorder)
Ett kurvdiagram som visar ljudtrycket i de olika vägningarna i ett diagram som kan bli 120 sekunder långt. Det här är i stort sett samma sak som SPL-funktionen, bara uttryckt i tiden. Kurvan går tyvärr inte att spara och återkalla, men du kan pausa och fotografera av den.

Som den här bilden. Det går riktigt bra att fotografera av skärmen. Kurvan föreställer ljudmiljön runt min arbetsplats under 120 sekunder i C-vägt läge.

Här ser man tydligt telefonens dynamikbegränsningar. I tysta miljöer är kurvan märkligt platt nedtill, som ett golv som inte går att komma under. Du ser tydligt golvet runt 50 dBC. Det är inget att skylla programmet för.

RT60 efterklang

Ett av lyssningsrummets mest betydelsefulla parameter är efterklangstiden. RT60 är en standardiserad mätmetod och definitionen är det tidsintervall i sekunder som åtgår för att ljudenergin ska avta med 60dB, efter att mätsignalen, normalt en klapp eller smäll, har upphört. 60 dB har man valt för att det är en bra liknelse för ”ohörbart”. För att kunna visa RT60 behövs en klapp eller smäll med en ljudnivå som är minst 60 dB över grundbruset, vilket normalt ligger runt 40 dB. Detta innebär att ljudnivån behöver vara ~100 dBA. För att räkna ut RT60 utvärderas tiden det tar för nivån att sjunka 60 dB.

Det är just vad RT60-funktionen i AudioTool gör, men reservation för att telefonen inte har 60 dB dynamik. Därför har man tillgripit två konstgrepp och kallat dem RTEarly och RT60.

RTEarly (0-10 dB) är en approximation av RT60 som utförs genom att man väntar tills signalen fallit 10 dB och multiplicerar tiden med 6. Eftersom kurvan klingar av exponentiellt kan detta bli missvisande.

RT60 (5-20 dB) fungerar på samma sätt, men mäter tiden det tar för signalen att falla från -5 till -20 dB och multiplicerar tiden med 4. Det ger ett betydligt sannare värde.

I vilket fall som helst är den inbyggda mikrofonen för dålig. Du är tvungen att använda en extern mikrofon för att få vettiga värden, och gärna en ballong att smälla med.

Innan du ger dig på några akustikmätningar och improvisationer i lyssningsrummet, bör du läsa det här: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/7505/Jansson_Julius.pdf?sequence=1 och vara fullt på det klara med att alla elektroniska förbättringar av ljudbilden i ett rum, såsom frekvenskompensering och löptidsförändringar bara är artificiell blodtransfusion som ger bristfälliga resultat och då bara i vissa punkter i rummet. All riktig akustisk börjar med att man ser över rummets akustiska egenskaper och dämpar där så behövs.

Sida 3 / 5

Innehållsförteckning