AVDELNING: REFERENSERRadiofrekvenser


Här finns en lista med radiofrekvenser som används på och kring Arlanda. Den är kanske inte helt modern när du läser den. Kontrollera med Luftfartsverkets AIP.

Radiofrekvenser_kring_arlanda.xls

Observera att flygbolagen har andra frekvenser för sin interna kommunikation som inte är flygsäkerhetsrelaterad, cateringföretagen har sina, bränslepåfyllarna och bagagepersonalen har sina, som inte finns med i tabellen.

Flygord, flygförkortningar


Det här ska du hålla ordning på, det är bara att börja plugga. Om du tycker att det är för många förkortningar och att det aldrig tycks ta slut, så är vi två om det.

AFIS: Aerodrome Flight Information Service, enklare flygledning för flygplats
APP: Approach, inflygningskontrolltjänst
Apron: Uppställningsplats (vid gatarna). Betyder egentligen förkläde, eftersom apron vid småflygplatser likar ett utlagt förkläde där taxibanorna är banden som sticker ut åt sidorna
APU. Auxiliary Power Unit, hjälpmotor på jetflygplan som försörjer generatorer och luftkonditionering när planet står still på marken
ATC: Air Traffic Control, lokal flygtrafikledning
ATCC: Air Traffic Control Center, flygledning för större områden, som Stockholm, Östgöta, Skåne etc.
ATIS: Automatic Terminal Information Service, automatisk taltjänst som berättar om väder och vind på en flygplats
COM: Communications eller allmänt namn på flygradion
CTR: Control, kontrollområde, trafikledningens ansvarsområde
DME: Distance Measuring Equipment, mikrovågsutrustning för avståndsmätning och navigering
DVOR: Doppler-VOR
EOBT: Estimated time of departure, beräknad avgångstid
ETA: Estimated time of arrival, beräknad ankomsttid
FL: Flight Level, flygnivå, höjd i hundratals fot. Luftrummet kontrolleras upp till FL 450, 45000 fot eller 15000 meter. Normalt kontrolleras inte luftrummet under 2000 fot/600 meter. Flygning under 1000 fot/300 meter är normalt förbjuden.
GND: Ground, mark eller marktransport
GP eller G/S: Glide Path eller Glideslope, delsändare i ILS, kring 330 MHz
IFR: Instrument Flight Regulations, instrumentflygning, exempelvis flygning nattetid, genom moln, dimma etc. IFR behärskas av allt trafikflyg, men inte av sportflygpiloter.
ILS: Instrument Landing System, instrumentlandningssystem
LLZ: Localizer, delsändare i ILS-systemet kring 110-120 MHz
Locator: Långvågsfyr, navigationshjälpmedel, sänder sitt namn i morsekod kring 300-400 kHz
MET och Met Office: Meteorologerna
MSL: Mean Sea Level, havsytans medelnivå, alltså noll meter
NIL: Inget
RVR: Runway Visual Range, bansynvidd
RWY: Runway, startbana + nummer, där numret är banans kompassriktning delat med tio
SSR: Secondary Surveillance Radar, sekundärradar
Squawk: Koden som är inställd på radartranspondern
THR: Threshold, banände + bannummer
TMA: Terminal Management Area
TWR: Tower, flygledartorn
TWY: Taxiway, taxibana
VFR. Visual Flight Regulations, flygning under dagtid med visuella hjälpmedel, alltså titta ut genom fönstret.
VHF: Very High Ferquency eller allmänt namn på flygradion
VOR: VHF Omnidirectional Ranging, en flygfyr på VHF-bandet

Bokstavering på engelska och svenska


Och så avslutar du med att lära dig bokstaveringsalfabetena: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bokstavering