ElkraftsystemetBild: Audrone Vodzinskaite

Toni Nurmi är gruppledare på elsidan. Han kommer omedelbart in på redundansen:

– För att det här ska vara säkert har vi delat upp det på två system, på styrbords- och babords sida.En förenklad skiss av elkraftsystemet i Grace Notera särskilt skiljebrytarna, röd markering (se mera nedan).

De fyra generatorerna som är kopplade direkt till gasmotorerna genererar alltid 6,6 kV 50 hertz trefas, hela 8,2 MVA vardera. För den skull hålls de vid ett konstant varvtal på 500 rpm. Det matas in på två trefasskenor för distribution, som normalt hanterar 1600 ampere, men klarar 25 kA i toppström. De båda skenorna är normalt hopkopplade, men kan isoleras från varandra för redundansens skull med hjälp av skiljebrytare, om en motor eller generator skulle fallera.


Bild: Toni Nurmi

Så här såg en av generatorerna ut innan den lämnade ABBs fabrik i Helsingfors.

Axeln mellan en gasmotor och en generator är inte direkt liten. Diametern torde vara kring 20 centimeter.


Bild: Audrone Vodzinskaite

Här står undertecknad vid en generator, för att du ska förstå proportionerna. Generatorn står alldeles intill det brandtäta skott som skiljer den från gasmotorn.


Bild: Audrone Vodzinskaite

Stora sammanbindningskorridoren för allt kablage mellan de olika maskinrummen, mittkorridoren i ritningen över däck 2. De armstjocka röda kablarna för kraften mellan generatorer, växelriktare och drivmotorer. Det skulle förvåna mig oerhört om allt detta blev rätt kopplat från första början, men det får vi se vid jungfruturen.

Vid underhåll på elsystemet finns ett säkerhetssystem som kräver att man bryter bort generatorerna och dessutom jordar alla matningsskenor för att få arbeta i skåpen.

– Det blir så mycket gnistor annars, menar vi?

– Jo, det kan bli otrevligt, medger Toni.