Likheter och olikheter


Vi gick på Svend Frandsen, som är chefsarkitekt på Motorola Solutions i Danmark och bad honom försvara bruket av Tetra.

– Det går inte att använda kommersiella nätverk för verksamhetskritiska uppgifter. Ett exempel är Texas (se mera nedan). Efter en tornado var mobilnätet mer eller mindre borta. När räddningstjänsten kom, fick man börja med att upprätta det nätverk som faktiskt fanns kvar. Det blev i det fallet ett systersystem som kallas P25, som delar grundläggande infrastruktur med Motorolas implementation av Tetra, även om modulationstyperna är olika. (Det fanns allt för många radiosystem i Texas vid den tiden.)


Bild Audrone Vodzinskaite

Hade de kommersiella operatörerna varit villiga att betala för saken hade även de kunnat bygga säkra driftplatser. Det måste bland annat finnas backupkraft och dubbla dataförbindelser till platsen. Det har inte med tetrastandarden att göra, utan det är normala försiktighetsåtgärder.

När Tetra höll på att tas fram fanns ett konkurrerande projekt som hette GSM-R och ett av de problem de aldrig lyckades lösa var gruppanrop eller sk talgrupper, vilket man löst i Tetra. Det måste finnas, för polisen arbetar alltid i grupper, säger Svend.

– Det finns, eller fanns en gång ett protokoll för en-till-många på GSM som kallades för Push-To-Talk (eller Push to Talk over Cellular, PoC) och undertecknad har hört det i bruk en gång. Men det försvann innan det hann få någon större spridning.

– Det används inte inom kritisk kommunikation eftersom svarstiderna är för långa. Med Tetra har man gått in för att tiden från det att man trycker på sändknappen tills att samtalet hörs, ska vara så kort som möjligt. Paradigmen man använder, kallas för ”Don’t shoot.” Antag att en polisman har sett en annan polisman uppe på ett tak, men att de inte har identifierat varandra som poliser. Den andre står i begrepp att skjuta den förste, som då griper sin radio och ropar ”Don’t shoot” till talgruppen. På grund av fördröjningar med mera hör den andre polismannen bara ”Shoot”. Tetra är därför konstruerat med mycket korta fördröjningar.

En-till-många, det är så polisen arbetar. De analoga näten var just en-till-många och det är en förutsättning vid grupparbete, som polisarbete för det mesta är. När en användare talar i ett tetranät kan hur många som helst, potentiellt hela nätet, hela landet, höra anropet och det är alltså svårt att skapa talgrupper i mobilnäten.

Tetra-nätet är tänkt för anslutning till en ledningscentral (dispatch) där någon sitter och leder arbetet, delar ut nya arbetsuppgifter och så vidare. Mobilnäten är inte alls anpassade för något sådant, utan är bara punkt-till-punkt, men återigen kan det säkerligen ordnas med en större programvaruändring och ganska mycket ny maskinvara, som ingen sannolikt vill betala för.

Tekniska skillnader som inte kan överbryggas


Det finns emellertid tekniska hinder som inte är så lätta att komma över med mobiltelefonnäten. Man kan börja med två av tetraterminalernas inbyggda egenskaper.

Direct Mode Operation
Skulle en tetraterminal inte ha kontakt med nätet kan den användas fristående för kontakt med en annan terminal, vad vi skulle kalla walkie-talkie. Det är också möjligt för terminalen att fungera som en walkie-talkie men utan den begräsning i räckvidd som är normalt för sådana, eftersom samtalet också kan nyttja nätverket. Tetraterminaler kan dessutom fungera som mobiltelefoner med full duplex-förbindelse mot andra tetraanvändare eller mot telenätet.

Direct Mode ska fungera även med lte, eller det avser åtminstone standardiseringsgrupperna. Det skulle innebära att en brandman som undersöker ett brunnet hus, skulle kunna sända video direkt till sina kolleger ute på gatan.

Repeater Gateway Capability
Skulle bara en terminal i gruppen ha kontakt med nätet kan denne fungera som repeater för nätet och dela med sig av nätkapaciteten till de övriga. Det används lämpligen av en bilburen patrull som kan komma upp på en höjd och fungera som relästation till terminalerna som befinner sig i radioskugga. Modernare skulle man kunna kalla det för peer-to-peer-networking.

Det finns faktiskt de som både funderat på och utarbetat en metod för hur vanliga mobiltelefoner skulle kunna kommunicera ungefär som i Direct Mode, utan mobiloperatör och mobilnätverk, nämligen svenska Terranet i Lund. I fattiga länder (eller i situationer där mobilnätet slocknat) kan telefonerna kommunicera och själva bygga upp egna meshnät. Fast det kräver att det ständigt finns nog med telefoner igång för att hålla nätet vid liv, eftersom räckvidden för en enda telefon inte är mer än en kilometer. Å andra sidan kan en enda telefon med internetanslutning förse hela meshnätet med Internet. Det är en rolig idé som tyvärr inte fått mycket spridning och man kan inte räkna med att den kan användas i en nödsituation, eftersom den inte finns med som standard i någon mobiltelefon.

End-to-end-kryptering
Många av de nätverksförbindelser som används för tetranät är publika. Vissa operatörer använder E1-ledningar för mobiltelefoni och på sådana kan man inte använda vpn, till exempel. De kan avlyssnas. Det är därför Tetra är end-to-end-krypterat. Om enbart radiogränssnittet vore krypterat skulle avlyssning av användarens trafik vara möjlig när som helst efter att radiogränssnittets kryptering hade avlägsnats (dvs på alla punkter förutom Tetras radiogränssnitt).

Säkerheten i Tetra bygger på att samtal och dataöverföring är helt krypterade från avsändare till mottagare med Tetra Encryption Algorithm (TEA) eller andra nationella krypton. Även det skulle man kunna göra med en mobiltelefon. Dagens telefoner har processorer som är starka nog att kunna kryptera tal löpande.

Problem uppstår när en telefon blir stulen. Då kan man bryta sig in i den och ta reda på algoritmen och vilket lösenord som används och då är hela radionätet komprometterat. Man kan givetvis stjäla en tetraradio också och försöka bryta upp den, men i tetrafallet är krypteringen utförd i maskinvara och kryptodelen är byggd så att algoritmen och lösenorden förstörs om kryptomodulen öppnas.

Nödanrop
Tetraterminalen har normalt en nödanropsknapp som gör det möjligt för användaren att sända nödsignaler och GPS-position till ledningscentralen. Nödanrop åsidosätter all annan verksamhet som äger rum samtidigt på radiobandet. Inget av detta finns med som standard i mobiltelefonnäten.

Robusthet
Mobilbasar byggs sällan för att överleva ett par veckor med dieselgeneratorer. Mer om detta bland katastroferna nedan.

Kamera är hett nu


Vi skulle kalla det för mobilkamera, men tetrafolket kallar det för Evidence Capture Solution. För närvarande har civilister mobiltelefoner med betydligt bättre funktioner än blåljusmyndigheterna. Kameror är det senaste hotta i tetrastationer, som funnits i mobiltelefoner i tio år.

En bild tagen med en teteraterminal ska kunna användas som bevis i en brottsutredning. Därför förses den med metadata, som tidsstämpel, talgrupp-id, användar-id, cell-id, apparat-id och gps-plats. Åter, inget som man inte skulle kunna göra med en mobiltelefon. Dessutom förses bilden med en kontrollsumma, så man kan se att den inte förändrats eller redigerats i efterhand. Det kan man också göra med programvara i en mobiltelefon.