På däckssidan, dvs på bryggan är det överstyrman som har sista ordet. Denne chefar över flera styrmän och en paramedic som sköter sjukhuset ombord. Matroserna är de som faktiskt utför jobbet på däck.

Intendenten är ”befälhavare” på ekonomiavdelningen och har hand om allt som rör passagerarna. Under intendenten är det en rangordning som på vilket större hotell och shoppingcentrum som helst: kryssningsvärd, hotellchef och butikschef torde vara de viktigaste befattningarna och under dessa finns de som faktiskt utför jobbet, nämligen kockar, städare, butikspersonal, kassörer m fl.

Utbildning och erfarenhet


Bild: Audrone Vodzinskaite

– Hur blir man lotsstyrman?

– I Finland går man en sk nautisk skola och utbildar sig till sjökapten. Därpå krävs det praktik, vilket ger ett sjökaptensbrev som är ett bevis på att man får framföra kommersiella fartyg. Då kan man söka jobb var som helst. Därtill kommer praktisk erfarenhet. Väljer man att i början av sin karriär framföra tankfartyg kommer man att bli kvar i det facket. Det krävs så mycket specialutbildning idag. På samma sätt krävs det tilläggsutbildning för passagerarfartyg. Kurser arrangeras av olika nautiska skolor, eller ”sjöfartsläroverk” som det heter i Finland. Gymnasieutbildning var inte nödvändig på min tid, men det är på väg att ändras.

Sjövägsregler anger samverkan på sjön


På sjön och i farleder är det högertrafik. Men det finns undantag, om ett fartyg har förlorat manöverförmågan på grund av tekniska problem, eller om fartyget inte kan följa sjövägsreglerna på grund av sitt djupgående. I övrigt håller motordrivna fartyg undan för segelfartyg.


Bild: Audrone Vodzinskaite

– Vad väjer Viking Grace för, respektive inte för? Ni väjer för kobbar?

– Vi kör inte över någon och vi måste se till att vi inte skadar något. Men det är bäst om småbåtar väjer för oss. Det är tusentals båtar kring oss i farlederna på somrarna.

– Är det ett problem med att fritidsskepparna hellre läser Facebook än ser sig omkring

– Nej, det är inget problem, men ibland kan det vara någon som tänker på något annat.

– Men du kan inte bromsa den här båten särskilt snabbt?

– Här i farleden går vi 17,5 knop och då är stoppsträckan 1000 meter. Det är som tåget. Men Grace svänger bra.

Man måste alltid se sig om, notera annan trafik och alltid respektera Closest Point of Approach (CPA). Viking Lines Policy är att CPA ska vara minst en nautisk mil. Att titta ut är minst lika viktigt som att se på instrumenten.

FÄRD


Förberedelser för färd


Ett antal dokument ska vara i sin ordning för att ett passagerarfartyg ska få kasta loss. Över huvud taget representerar färden ett väldigt informationsflöde. Med information och dokument menas här all manuell eller digital information som flyter in till besättningen eller bryggan och all information som avges från besättningen i form av logguppgifter, radiosamtal eller signaturer i checklistor.

Alla delar i flödet kommer att beskrivas noggrant längre fram i texten, men man kan inledningsvis konstatera att det finns tre huvuddelar: de dokument och procedurer som ska vara avklarade innan färden får påbörjas, dokument eller data som ska avges under färdens gång, som människan knappar in eller talar in i olika system och det driftdata som kommer till befälet på elektronisk väg, som position, fart, maskinstatus, djup etc. Notera redan nu förbindelsen mellan loggboken och Viking Lines huvudkontor i Mariehamn.