Överstyrman ansvarar för lasten och rapporterar till befälhavaren (det finns ingen superkargör). Han använder en dator för att räkna ut fartygets stabilitet. Det ska finnas en rutt inlagd i navigationsdatorn som är godkänd av rederiet (på exempelvis ett lastfartyg växlar rutten, men på Viking Grace är den samma hela tiden).

Rutten finns beskriven i navigationssystemet i form av en lista med waypoints och visas också som en röd linje på den elektroniska kartan ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). Du ser rutten under rubriken Active route under kartbilden. Varje wayoint är märkt med W och ett sekvensnummer.

Före start ska ”Checklista vid avgång ” gås igenom och signeras.


Bild: Audrone Vodzinskaite

Ett antal punkter ska kontrolleras och kryssas i, eller kompletteras med relevanta värden, som radiokanalnummer och kompassriktningar.

Operationen börjar med att utföraren skriver in en kodbokstav för vilken avgångshamn det rör sig om, med S för Stockholm och Å för Åbo, samt dagens datum i rutan CHECKPOINT/DATUM. Därefter arbetar man sig metodiskt genom hela listan.

Brandpanel uppe anger att ansvaret för brandövervakningen har övertagits av bryggan, efter att den varit maskinrummets ansvar när fartyget lade till i hamn (eftersom ingen nödvändigtvis är på bryggan i hamn).
Blockerad zon anger om någon del av brandpanelen är blockerad på grund av reparation, felfunktion eller dylikt. Där ska det helst stå ett minustecken.
Radar lots anger att man ska ha kontrollerat att radarn fungerar vid lotsstyrmans position.
Radar styrman anger att man ska ha kontrollerat att radarn fungerar vid styrmans position.
Radar bryggvinge anger att man ska ha kontrollerat att radarn fungerar på bryggvingen då befälhavaren manövrerar till och från kaj.
Roderpumpar anger att hydrauliken som manövrerar rodret ska vara igång och fungera.
Roder anger att rodren ska kunna manövreras. Detta ska provas på flertalet manöverställen.
Roder limit switch anger att begränsningen för stora roderutslag över 7 knop är aktiv. Vd sakta gång kan man få större roderutslag, men det ska finnas en begräsning mot detta vid högre fart (även om den kan förbigås i en nödsituation).
Ekolod anger att ekolodets funktion verifierats.
Gyro 1 anger att gyrokompass nummer ett visar 111,9 grader.
Gyro 2 anger att gyrokompass nummer ett visar 111,5 grader.
Magnetkompass anger att den magnetiska kompassen visar 112,4 grader.
GPS anger att GPSens funktion verifierats.
Lanternor anger att man slagit på lanternorna och kontrollerat att de lyser. Skulle en lanterna inte lysa, visas ett larm på belysningspanelen.
MF/HF/DSC Fartyget har radio för marin mellanfrekvens (1600-2850 kHz) och högfrekvens (en mängd kanaler mellan 4 och 25 MHz). DSC betyder Digital Selective Calling, eller tonselektiv, ett system för annonsering av nödmeddelanden över MF och HF-radio för marint bruk. Den behöver inte vara påslagen i de farvatten Viking Grace trafikerar. Därför står det ett streck i checklistan.
VHF/DSC Sailor BB anger att nödradion står på kanal 16.
VHF Thrane STB anger att kommunikationsradion står på kanal 73, som används vid kommunikation med svensk trafikledning. ”Thrane” syftar på den danska radiotillverkaren Thrane & Thrane. Radions funktion provas inte (radioträngsel), utan den kommer till att provas när fartyget går från kaj.
VHF Sailor vingar anger att den redundanta kommunikationsradion på bryggvingen också står på kanal 73.
Navtex anger att man åtminstone kollat att Navtexmottagren på 518 kHz är igång, en mottagare för textbaserade väder-, varnings- och nödmeddelanden för maritimt bruk avsända från kustradiostationer. Den är av mindre betydelse för sjöfarten mellan Stockholm och Åbo. Nödanrop från fartyg i området resulterar i larm från Navtex. Viking Line använder sig dock av SMHIs webbsida för väderrapporter.
AIS anger att man matat in sina färddata i fartygets AIS-transponder. Nya färddata matas in varje gång fartyget anländer till Stockholm, Mariehamn, Långnäs och Åbo, såsom ankomsttid i GMT, fartygstyp, destination, mm.
Skrovportar anger att man dels kollat på intern-TV-kamerorna att alla skrovportar är stängda, att bogvisiret är synligt på TV-bilden (se nedan) och att panelen ”Closed and Cleated Indication of Ro-Ro Equipment” visar att alla skrovöppningar är stängda och förreglade.
Avgång anger att styrman har läst av djupgåendet och färdigställt blanketten SAJ-DMS.
Ankringspanel anger att bryggan har kontrollen över ankringspanelen, från vilken man i en nödsituation kan släppa ut ankarna. I hamn finns ankringskontrollen hos förtöjningspersonalen och den måste kvitteras och överlämnas till bryggan.
Heeling manuell anger att man ställt kontrollen över systemet som balanserar fartyget med ballasttankar i manuellt läge, så som det måste stå under färd. Vid lastning kompenserar heelingsystemet automatiskt för snedlastning, och kan också kompensera om vindbelastningen blir för stor. I manuellt läge behålls vattennivån i tankarna kvar där den var senast.
WT-dörrar anger att man kontrollerat på panelen ”Watertight doors & Semi-watertiught door” att alla vattentäta skott är stängda. Annars stänger man dem med omkopplaren Master Mode Switch.
Signatur I denna ruta sätter den som gått igenom checklistan sin signatur.

Rutten på en karta


Farvattnen som Viking Grace trafikerar innefattar en mängd administrativa områden och dessutom finns ett antal administrativa punkter där besättningen är ålagda att göra olika saker, främst kontrollera sin fart och ta kontakt med trafikledningen och meddela fart, kurs och avsikter.