Riksrevisionen har granskat Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Siun, för att se om myndigheten bedriver sitt inspektionsarbete på ett effektivt sätt och om arbetet får någon inverkan på de försvarsunderättelsemyndigheter som organisationen är satt att granska.

FRA

Underättelsetjänsten som granskas av Siun bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk. Siuns jobb är se till att de organisationerna följer reglerna.

Slutsatsen från Riksrevisionen är att Siun i mångt och mycket utför sin uppgift när det gäller att bedriva kontrollverksamheten.

– Vi anser att de gör det som de ska göra i förhållande till lagstiftningen, säger Jan Landahl som är riksrevisor och ansvarig för granskningen.

Samtidigt riktar revisionen kritik mot att målen för Siuns verksamhet är otydliga och att det ibland finns en osäkerhet om vilken verksamhet inom försvaret som ska bedömas som försvarunderättelseverksamhet och inte.

Siun är också för dåliga på att dokumentera sin verksamhet enligt Riksrevisionen som konstaterar att sekretesshänsyn fått företräde. Men det innebär också att arbetet inte bedrivs så effektivt som möjligt och att granskingarna riskerar att bli beroende av enskilda personer i verksamheten, något som kan vara extra känsligt på en så liten myndighet som Siun enligt riksrevisorn.

Riksrevisionen konstaterar också att även om Siuns redovisning uppfyller kraven så kan besluten bli tydligare. Granskningen visar att ibland har det varit otydligt för den som blivit granskad om Siun haft kritik mot verksamheten eller inte. Nu uppmanar Riksrevisionen Siun att i sina beslut förklara för Försvarsmakten och FRA vad de begrepp som används betyder.

– Men vi har inte sett det som ett stort problem, säger Jan Landahl.

Han menar att informationen blir tydlig i efterföljande diskussioner mellan Siun och den granskade myndigheten.

– En viktig fråga är om myndigheterna följer Siuns beslut och det kan vi se att de gör, säger Jan Landahl.