2017 är det tänkt att Volvos självkörande bilar ska testas på riktiga vägar. Men för det krävs lagändringar. Framför allt behöver det blir tydligt vem som egentligen bär ansvaret när det automatiska systemet är i gång.

Nu har Sverige kommit ett steg närmare ett svar på den frågan. På torsdagen lämnade regeringens särskilda utredare Jonas Bjelfvenstam över sitt delbetänkande "Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet" till infrastrukturminister Anna Johansson, S. Antas lagförslagen kommer Sverige från och med nästa år tillåta test med självkörande bilar i vissa särskilda miljöer. Och med vissa villkor.

– Ett kan till exempel vara en geografisk begränsning av försöket, ett annat kan vara hastighetsbegränsningar eller att fordonen ska vara märkta på något särskilt sätt, säger Jonas Bjelfvenstam.

Läs också: Obama satsar miljarder på självkörande bilar – Volvo ska hjälpa till att ta fram nya regler

Centralt i lagförslaget är ansvarsfrågan. Utgångspunkten i såväl svenska som internationella regelverk är att det är föraren som är ansvarig för fordonet. Och så kommer det även vara fortsättningsvis. Skillnaden är vem som anses vara bilens förare.

– Min poäng är att då den fysiska föraren inte har kontroll av fordonet är det systemet som är ansvarigt. Men eftersom en maskin inte kan ses som straffrättslig ansvarig så är det istället testorganisationen som ska stå för det, då bilen är i ett självkörande läge, säger han.

Vid en olycka ska polis, åklagare och försäkringsbolag kunna ta del av data som samlats in av fordonets svarta låda, en funktion som utredaren föreslår. Den informationen behövs för att kunna utreda vad som hänt vid en viss tidpunkt och reda ut eventuellt skuldfråga. Och när det kommer till trafikförsäkringen anser utredaren att den täcker eventuella olyckor. Kravet ligger kvar på fordonets ägare att se till att sådan finns.

Utvecklingen av tekniken kring självkörande bilar har gått fort de senaste åren och både traditionella biltillverkare och nya, som Google och Apple, ligger i varierande grad i startgroparna för att rulla ut självkörande bilar. Oron från branschen har inte varit tekniska hinder, utan snarare att regelverken inte ska bli klara i tid. Volvos plan är att börja testa sina bilar på landsvägar nästa år. För att de ska kunna genomföras i ordnade former krävs att riksdagen godkänner lagförslaget.

Exakt vad som ska krävas för att testorganisationen ska få sitt tillstånd vill Jonas Bjelfvenstam inte precisera närmare. Det lämnar han till företagen och de föreslagna tillsynsmyndigheterna Transportstyrelsen och Datainspektionen. Men systemet kräver en förutsägbarhet som ska utgå från lagstiftningen. Testorganisationen ansvarar för att försöken kan genomföras på ett säkert sätt. Men kraven inte utgå från en färdigställd lista, utan från fuktionskrav.

– Det är upp till testorganisationen att avgöra om de har tillräckligt goda kunskaper och att systemen är tillräckligt goda för att genomföra försöken. Och det får de redovisa i samband med sin tillståndsansökan till Transportstyrelsen, säger han.

Läs också: Så vill Google hjälpa städer att få bukt med trafikstockningar

Hans bedömning av utvecklingen är framför allt att det går mycket snabbt och att det är hajpat. Det är svårt att förutsäga om det kommer uppstå nya juridiska hinder i framtiden. Det pågår utredningar både internationellt och inom EU, vilka kan komma att påverka det slutgiltiga betänkandet, som kan ändrar förutsättningarna.

– Men vi är också i ett skede där vi måste låta tusen blommor blomma lite grann. Så småningom måste vi se mer av harmonisering och av standarder, det är nog nödvändigt. Men just nu behöver vi låta olika försöksverksamheter komma igång för att se vad som är bäst och hur det fungerar, säger Jonas Bjelfvenstam.

Ansvarig minister är socialdemokraternas Anna Johansson. För henne och regeringen är en ny lagstiftning viktig inte bara för att skapa ordning och reda utan för att skapa rätt förutsättningar för svensk industri. Hon säger att Sverige ligger i framkant och att Volvos projekt är unikt i sitt utförande. Och för att det ska kunna genomföras i full skala behövs de här klargörandena om inte minst ansvarsfrågan.

Sverige följer internationella konventioner om trafik- och fordonsregler, så som Wien- och Genèvekonventionerna. Dessutom har vi EU:s regelverk att rätta oss efter. Men alla medlemsstater har inte samma syn på hur de nya regelverken ska se ut och länderna ligger olika långt fram i utvecklingen. Förr eller senare måste dock gemensamma regler finnas på plats. Vad som är ett fordon och vem som är ansvarig förare är två centrala frågor för politikerna att reda ut.

– Det måste finnas en gemensam standardisering så man inte hamnar i en situation då varje tillverkare har sin standard, så ett fordon får köras i Sverige, men inte i Tyskland. Och till viss del är det en fråga för tillverkarna hur ett fordon ska vara beskaffat. Viktigt där är att regelverken som finns inte är för detaljerade utan är mer mål- och funktionsbaserade, säger Anna Johansson.

Läs också: Elon Musk: Det är uppenbart att Apple bygger elbilar, men jag bryr mig inte

Automatiserade system innebär både insamling av data och it-system som kan utsättas för attacker. Områden som kommer vara särskilt viktigt i det slutgiltiga betänkandet. Men redan i försöksverksamheten blir de här frågorna aktuella. För ett stort antal sensorer och kameror kommer att monteras i och utanför bilen för att övervaka och registrera vad som pågår runt omkring.

– Då skulle det kunna hända att personer registreras. Där menar vi att det kommer i konflikt med integritetsrättsliga regler. Därför måste allt material, främst filmmaterial, avidentifieras permanent innan det lagras, säger Jonas Bjelfvenstam.

Kameror utanför fordonet ska vara tillåtet, däremot kommer det inte krävas det tillstånd som i dag krävs för att filma på allmän plats. Däremot kommer det finnas krav på avidentifiering. För att i forskningssyfte få filma inne i bilen föreslår utredaren att samma regler som i dag gäller i taxibilar ska gälla även i självkörande bilar. Samtycke från förare och de passagerare som färdas i bilen.

Lagförslaget gäller fordon i testverksamhet och omfattar alla typer av vägfordon, bilar, bussar eller lastbilar. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2017, förutsatt att remissinstanser och riksdags godkänner förslaget.

När vi har självkörande bilar på våra gator och stadsmiljöer vill varken Anna Johansson eller Jonas Bjelfvenstam gissa på. De stannar vid att konstatera att det kommer ske ganska snart och att utvecklingen går fort. Men utredaren lovar en prognos i samband med slutbetänkandet som presenteras i november 2017.