Tro inte på allt som står i tidningarna idag. Justitiedepartementet kan bättre. Men jag misstänker att några tjänstemän tvingas arbeta när vi andra äter sill i midsommar.

"Också själva filbytarprogrammen förbjuds" skriver TT i en artikel som fått mycket stor spridning med publicering ibland annat Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Dagens Industri och på nätet. "Regeringen förbjuder filbyte på nätet" skriker Dagens Industris rubriker. Men vad säger förslaget egentligen?

Det är ju knappast rimligt att förbjuda nedladdning av musik och film i sig. Det finns ju många legitima skäl att ladda ned musik. Man kan ju till exempel ha köpt ett exemplar av upphovsrättsinnehavaren. Så är även tanken i det EG-direktiv som det svenska förslaget baseras på och det förslag som presenterades under tisdagen. Fildelningstjänster kommer alltså inte att förbjudas i sig, oavsett hur Dagens Industri formulerar sina rubriker.

Journalisterna skall dock inte kritiseras i detta sammanhang då de sannolikt fått sina uppgifter direkt från Bodström. Bodström jämförde bland annat fildelningstjänster med "konstnärligt häleri" och sade uttryckligen att peer-to-peer skall förbjudas.

Bodströms anförande följdes av en adekvat sammanfattning av förslaget gjord av professor Jan Rosén, ordförande i Svenska föreningen för upphovsrätt, utan några angrepp på fildelningstjänsterna. Därefter tog departementsrådet och enhetschefen Christine Lager och hennes kollega ämnesrådet Malin Bonthron över. Lager och Bonthron levererade sin sammanfattning av sin skrivelse om 600 sidor i en av de tydligaste presentationerna jag deltagit i under de senaste åren, med en skärpa och pregnans som förtjänade ett större sammanhang och som skulle undanröjt många av de oklarheter som nu florerar i nätdebatten.

I många avseenden innebär förslaget förtydliganden och därmed ofta förbättringar av upphovsrättslagen. Det finns dock två grundläggande frågor som kommer att påverka konsumenter och som kan vara värda att ägna lite extra tid åt samt kanske även höra av sig till justitiedepartementet med synpunkter på.

Ordet "enskilt" ersätts med "privat" i den inskränkning i upphovsmannens ensamrätt som rätten till hemmakopiering utgör. Det är inte bara en semantisk ändring. Tanken är att begränsa utrymmet för hemmakopiering. Varför är då detta besvärligt? Bör inte upphovsmannen alltid få betalt för sina ansträngningar?

Till att börja med har lagstiftaren traditionellt sett hållit sig borta från den privata sfären på upphovsrättsområdet. Det är svårt att ontrollera intrång och skadan har kanske inte bedömts som så stor. Med Internet som verktyg blir onekligen möjligheten att ta del av verk digitalt i den privata sfären betydligt större. Samtidigt blir möjligheterna till kontroll av den privata sfären (din hårddisk!) större, med initiativ som exempelvis Microsofts NGSCB (tidigare kallat Palladium).

Frågan är då hur effektivt vi skall tillåtas kommunicera. Svaret är att vi nog får kommunicera tämligen effektivt så länge vi gör det på de villkor som upphovsmännen stadgat. Det för oss nämligen raskt in på det andra kontroversiella innehållet i förslaget: frågan om skydd för tekniska skyddsåtgärder.

Kopieringsskydd skall i sig vara skyddade. Det blir på ren svenska olagligt att ta sig förbi kopieringsspärrar eller marknadsföra program som tar sig förbi kopieringsspärrar annat än i vissa angivna situationer (såsom för forskningsändamål). Det är bara renodlade kopieringsskydd som skall skyddas. Om kopieringsskyddet innehåller blandade funktioner, såsom exempelvis regionkodning (i DVD-skivor) erhåller kopieringsskyddet inget skydd. För det fall exempelvis en musikskiva innehåller ett kopieringsskydd och du som lyssnare vill kopiera den för ditt privata bruk, så får du inte bryta kopieringsskyddet.

Det är kanske det som är mest kontroversiellt. Vidare misstänker jag att det här sammantaget med begränsningen i hemmakopieringen leder till en situation där ensamrätterna stärks på allmänhetens bekostnad. Upphovsmannen har tidigare inte fått betalt för alla utnyttjanden av deras verk. Det har funnits en balans mellan allmänhetens intresse av att nyttja verk och upphovsmannens behov av en ensamrätt. Denna balans har nu förskjutits till upphovsmannens fördel. Vad ger ägande av ett exemplar för rättigheter? Vad man svarar på det är en vattendelare i debatten och en svår, komplex fråga som styr synen på den upphovsrätten i en digital miljö.

Ett alternativ hade varit att mer aggressivt arbeta med kassettersättningar. Ytterligare ett alternativ hade varit att låta marknaden hantera situationen kommersiellt. EG-direktivet har förvisso arbetats fram under fem års tid och är välförankrat, men Apples senaste framgångar med online-försäljning av musik visar att det kanske är lite tidigt att lagstifta om upphovsrätten. Klart är att en förändring håller på att ske och klart är att Sverige var tvunget att anpassa sig efter EG-direktivet.

Frågan är om vi gjort de bästa vägvalen. Fildelningstjänster är dock i sig inte förbjudna. Det som möjligen gett upphov till detta uttalande är att man framöver inte skall få framställa exemplar av olovlig förlaga. Ofta utgör de verk som sprids i fildelningsnätverken olovlig förlaga. Man får alltså inte göra lagliga kopior av piratkopior. Detta torde dock redan ha gällt tidigare, åtminstone skadeståndsrättsligt, även om det aldrig prövats av svensk domstol.

Remissvar skall vara justitiedepartementet tillhanda i mitten av september. Därefter går förslaget på lagrådsremiss och sedermera läggs en proposition fram till riksdagen. Om allt går på räls, vilket allt talar för idag, träder lagen i kraft den 1 januari 2004. Den som har synpunkter på förslaget bör höra av sig skriftligen till justitiedepartementet. Det krävs nog en mindre folkstorm för att genomgripande förändringar skall ske. Lager svarade på en direkt fråga att remissvar kommer att beaktas, det tvingande EG-direktivet till trots. Man kunde ju annars tro att EG-direktivet sammantaget med det gedigna förankringsarbete som skett på departementen under det gångna året gör att utrymmet för förändringar är ytterst begränsat. Lite spelrum tycks dock finnas.

Jag gillar Thomas Bodström, men den här gången kanske han redan på morgonen borde överlåtit taktpinnen till Christine Lager. Krigsrubrikerna riskerar att ge Bodström en egen lejonsk PUL-debatt och helt ta bort fokus från de spännande, viktiga och komplexa frågor som upphovsrätten står inför i det digitala samhället. På något sätt måste upphovsmännen få betalt, annars kommer det bli svårt att finansiera en stor del av den upphovsrättsliga industrin, såsom filmer och musik.

Förtroendet för upphovsrätten riskerar att vittra sönder när man med tveksamt folklig förankring och i praktiken begränsade tvångsmedel försöker lagstifta bort ett utbrett beteende i den privata sfären. Justitieminister Thomas Bodström frågade retoriskt under sitt anförande "kommer någon att bry sig?" Han svarade själv "som justitieminister hoppas man det". Bodström har genom sitt retoriska angrepp på fildelningstjänsterna serverat tjänstemännen på justitiedepartementet en gigantisk pedagogisk uppgift lagom till midsommarfirandet.

Själv tänker jag nu ta ett par veckors semester. Kanske hade även Christine Lager och Malin Bonthron förtjänat lite ro till sillen?

På justitiedepartementets webbplats kan förslaget laddas ned i dess helhet.

Läs också: